De inschrijving van je kind in onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school. Dit schoolreglement omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.

 


Belangrijk fragment uit het reglement

Een open school

In onze school zijn ouders echt welkom. Info-avonden, contactdagen, rapportbesprekingen, nieuwsbrieven, openklasdagen en oudergroepen zorgen ervoor, dat de ouders optimaal geïnformeerd worden over het leven in onze school. Een volwaardig oudercomité behartigt de belangen van de ouders.

Actieve medewerking van ouders wordt er gevraagd tijdens verschillende activiteiten doorheen het schooljaar. Voor de wekelijkse inzet van leesouders, om in kleine groepjes het technisch lezen bij onze jongste leerlingen te bevorderen, verloopt al jaren met groot succes.

Onze school streeft een overlegcultuur na. Dit overleg willen we voeren met alle participanten van het onderwijs, zowel binnen als buiten de school. Het beleid moet open en dynamisch zijn. Dit houdt in dat over alle aspecten van de school een duidelijke communicatie gevoerd wordt door het schoolbeleid en haar uitvoerders. Bovendien is de school zelfkritisch en werkt ze vanuit een permanente zelfevaluatie aan de verbetering van haar kwaliteit.


Belangrijke afspraken

Schoolpoort

Een kwartier voor de aanvang van de lessen wordt de schoolpoort geopend.
’s Morgens om 8u.20 en ’s middags om 13u.05.

De fietsstallingen werden voorzien van poorten. Deze poorten worden bij de aanvang van de lessen gesloten.

 

Voor- en na de schooltijd

Vanaf 8u.20 gaat de schoolpoort open en kunnen de kinderen op school terecht. Vóór 8u.20 kunnen de kinderen naar de opvang ’t Klim-op-ke in de Schansstraat. Kinderen die een kwartier na schooltijd niet afgehaald zijn, gaan onder begeleiding naar de naschoolse opvang in de Schansstraat.

 

Afwezigheden

Lagere schoolkinderen zijn onderworpen aan de leerplicht. Dit betekent dat ze zonder geldige redenen niet van de school mogen wegblijven. Afwezigheden van meer dan drie opéénvolgende kalenderdagen (of na vier afwezigheden wegens ziekte) moeten d.m.v. een medisch attest gewettigd worden. Voor andere afwezigheden volstaat het afwezigheidsbriefje, ondertekend door de ouders. Voor bijzondere afwezigheden is een schriftelijk akkoord van de directie vereist.

 

Gezondheid

Snoepen, onder welke vorm ook, is verboden.

Een stuk fruit of een droge koek kan je gerust met je kind meegeven. Wij hopen dat we hierbij op de medewerking van de ouders kunnen rekenen, liefst ook bij verjaardagen.

Woensdag is het fruitdag. Op deze dag eet iedereen een stukje fruit i.p.v. een koek.

 

Verzekering

De kinderen zijn verzekerd tegen alle ongevallen op school en langs de normale schoolweg op aanvaardbare tijdstippen voor en na de school. Lichamelijke schade wordt vergoed. Beschadiging of verlies van waardevolle voorwerpen, gestolen fiets, gescheurde kledij, …worden niet vergoed.

 

Veiligheid

Het is de kinderen verboden lederen ballen, gevaarlijk en duur speelgoed mee te brengen naar school.

 

Agenda

De agenda is een middel om de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen.

Er is ruimte voorzien voor mededelingen van u of van de leerkracht. Wil zo goed zijn elk bericht te lezen en te tekenen. De agenda dient ook wekelijks door de ouders gehandtekend te worden.