Openingsuren

Maandag: 8.30u –12.30u, 17.00u –19.00u
Dinsdag: 8.30u –12.30u, 13.00u –17.00u
Woensdag: 8.30u –12.30u, 13.00u –16.00u
Donderdag: 8.30u –12.30u, 13.00u –17.00u
Vrijdag: 8.30u –12.30u, 13.00u –16.00u

Vrij CLB Limburg is gesloten (schooljaar 2018-2019)

 • op zaterdagen en zondagen en op de wettelijke en decretale feestdagen
 • 2/11/2018
 • Tijdens de kerstvakantie van 24/12/2018 t.e.m. 02/01/2019
 • Tijdens de paasvakantie van 10/04/2019 t.e.m. 17/04/2019
 • 31/05/2019
 • Tijdens de zomervakantie van 11/07/2019 t.e.m. 15/08/2019

We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Jij en je kind kunnen dus gerust los van de school bij ons terecht.

Het CLB zal steeds een belangrijke rol opnemen wanneer we vaststellen dat de leerling nood heeft aan een uitbreiding van zorg. In dat geval zullen we ook jou en je ouders betrekken. Als de school aan het CLB vraagt om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als de leerling daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat de leerling in principe voldoende in staat is om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (hij  wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van de ouders nodig. De leerling en de ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

Waarvoor kan je bij ons terecht

Je kan naar het CLB

 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
 • als je kind moeite heeft met leren;
 • voor studie- en beroepskeuzehulp;
 • als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam… ;
 • als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;
 • met vragen over inentingen.

Je kind moet naar het CLB

 • voor het systematisch contactmoment;
 • als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Onze werking is op deze manier georganiseerd:

We werken met een onthaalteam per school. Deze CLB-medewerkers zorgen voor:

 • Onthaal van nieuwe vragen
 • Toe leiden naar gepaste vervolghulp (door het CLB of extern)
 • Informeren en adviseren van leerlingen, hun ouders en de leerkrachten
 • Dit alles in een of enkele interventies

Je kan dit team bereiken via mail: houthalen@vclblimburg.be of via onthaalmedewerker: lucia.evers@vclblimburg.be
of telefonisch op het CLB: 011/52 52 05

Daarnaast werken we met trajectteams. Deze teams gaan voor een langere tijd op pad met de leerlingen (en/of ouders en leerkrachten):

 • Uitgebreide analyse van de problemen
 • Begeleiden
 • Coördineren van begeleidingstrajecten
 • Verontrustende situaties, crisissituaties

Op basis van de expertise wordt telkens bekeken wie een bepaalde vraag verder opneemt. De school, leerlingen en/of ouders worden op de hoogte gebracht welke CLB-medewerker dit is.

Op onderzoek: het systematisch contact met het CLB

Vanaf  schooljaar 2019-2020 wijzigen de medische consulten van het CLB. In de toekomst zullen er 5 contactmomenten (eerste kleuters – eerste leerjaar – vierde leerjaar – zesde leerjaar – derde secundair) plaatshebben en 4 vaccinatiemomenten (eerste leerjaar – vijfde leerjaar – eerste secundair – derde secundair). In het schooljaar 2018-2019 werken we met een overgangsjaar om de opvolging van alle leerlingen in goede banen te leiden. Voor ieder systematisch contact krijgt u een brief met meer uitleg.

 

 

 

We overlopen even de aandachtspunten:

 • Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van ouders.
 • Het aanbod voor de tweede kleuterklas is een vrijblijvend Deze kleuters hebben slechts een beperkt aanbod gehad in de eerste kleuterklas en worden in het nieuwe systeem pas in het eerste leerjaar opnieuw uitgenodigd. Ouders die niet op dit aanbod wensen in te gaan, kunnen dat gewoon laten weten aan het CLB (door de brief terug mee te geven en aan te kruisen dat het onderzoek voor hun niet nodig is). De andere kleuters krijgen een aanbod zoals voorheen.
 • Het eerste leerjaar is een systematisch contactmoment zoals voorheen.
 • Om de overgang haalbaar te maken, doen we geen aanbod in het vierde leerjaar. Deze leerlingen werden in het oude schema nog in het derde leerjaar gezien en het is geen kritische leeftijd voor groei. Zij komen in het zesde leerjaar naar een systematisch contactmoment.
 • Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie. Voor hun is er een systematisch contactmoment als ze in het zesde leerjaar zitten.
 • Leerlingen van het zesde leerjaar hebben recent een volledig consult gehad. We kiezen ervoor om deze leerlingen toch een beperkt aanbod te doen. Ze zitten in een kritische leeftijd voor de groei en de Wachten tot het derde secundair is daarom een te lange periode.

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

Welke inentingen kan je krijgen?

 • 1ste lagere school (6/7 jaar):
  PPolio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Pertussis (Kinkhoest)
 • 5de lagere school (10/11 jaar):
  Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

CLB-dossier

Als je kind bij ons voor een begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Naar een andere school

Wanneer je kind van school verandert, wordt het dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9).

 • De identificatiegegevens van je kind, de gegevens over de inentingen, de medische onderzoeken, de leerplichtbegeleiding, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs worden automatisch
 • Alle andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door de ouders of door de leerling zelf indien hij 12 jaar of ouder is. Het moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de overdracht. Dat is dus vanaf het moment dat je kind in de nieuwe school wordt ingeschreven. Dat moet zo snel omdat het dossier van je kind anders automatisch met de inschrijving verhuist.

Ook belangrijk om weten

 • Het CLB mag in geen enkel geval – tenzij er schriftelijke toelating is van ouders of de leerling ouder dan 12 jaar – gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz.
 • Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. Deze overdracht gebeurt enkel na een zorgvraag en met inspraak van de minderjarige en/of de ouders.
 • Het CLB-dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor leerlingen die buitengewoon onderwijs volgen wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is geworden. Na deze periode wordt het dossier vernietigd.

Het dossier inkijken

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Inkijken gebeurt wel altijd samen met een CLB-medewerker die je de nodige uitleg geeft. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Een klacht

Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dit garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan een CLB-medewerker of de directeur van het CLB. 

Website Onderwijskiezer:

www.onderwijskiezer.be

Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle kansen geeft voor jouw toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die zoektocht. Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.

CLB Ch@t – DEL your problems, Take CTRL of your life

Zit je ergens mee? Wil je iets veranderen in je leven? Zoek je een studierichting? Je wil je beter in je vel voelen, maar je kan er moeilijk over praten? CHAT dan!

Op CLB Ch@t kan je terecht met al je kleine en grote zorgen, veilig, gratis en anoniem! Opgeleide medewerkers van het CLB staan klaar om jou een luisterend oor te bieden en samen met jou te zoeken naar een gepaste oplossing!

Voor wie? Leerlingen 3de graad lager onderwijs en secundair onderwijs

Hoe? Surf op je tablet, smartphone of laptop naar www.clbchat.be

Wanneer? Maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 21 u. en woensdag van 14 tot 21 u., schoolvakanties niet meegerekend.

Natuurlijk blijven we ook bereikbaar op school, via je leerkracht of zorgcoördinator.